Usluge

Ugradnju svih podnih obloga iz naše ponude, radimo stručno, vlastitom radnom snagom, sertifikovanom od strane proizvođača materijala. Radovi se izvode pod nadzorom našeg rukovodioca, te nadzornim organima investitora.

Pored podopolagačkih radova, u saradnji sa našim partnerima, obezbijeđujemo Vam i izvođenje svih završnih radova u građevinarstvu, te kompletno opremanje komercijalnih i rezidencijalnih objekata.

Investitori i naručioci, odnosno klienti zahtijevaju i usluge viskog kvaliteta i pouzdanosti. Mi smo se opredijelili da preuzmemo sve potrebne aktivnosti da razumijemo, prepoznamo i zadovoljimo njihove zahtjeve i očekivanja.

Naš sistem upravljanja kvalitetom je kreiran prema zahtjevima standarda serije ISO 9001:2008 da prati i upravlja prodajom, isporukom i ugradnjom parketa i podova (zahtijevanog) specifičnog kvaliteteta, u ugovorenom roku i sa najmanjim troškovima. U ostvarenju navedenog nastojaćemo da zahtjevi klijenata – investitora i naručilaca budu u potpunosti ispunjeni, da nas po tome prepoznaju na tržištu, a nećemo nikada dozvoliti da kvalitet bude podređen smanjivanju troškova ili skraćivanju rokova. Mjerilo zadovoljstva naših klijenata  biće jačina stiska ruke nakon obavljenog posla i predstavljaće osnovu za dalju suradnju.

Istovremeno radimo na uspostavljanju čvrste poslovne saradnje sa našim dobavljačima, koja je zasnovana na profesionalnom odnosu i uz obostranu korist i zadovoljstvo.

Stručnost, kvalifikacije i iskustva svih zaposlenih, kao i raspoložive materijalne resurse usmjeravamo na izgradnju, održavanje i neprekidno poboljšanje efektivnosti sistema upravljanja kvalitetom.

Odlučni smo u opredjeljenju da kvalitet ne predstavlja samo cilj, nego i osnovu našeg daljeg opstanka, razvoja i uspješnosti. Zbog toga on čini sastavni dio poslovne politike preduzeća. Nivo kvaliteta naših usluga mora da bude usaglašen sa zahtjevima i očekivanjima investitora, odnosno naručilaca projekta, propisima i standardima. Osnovni cilj koji smo sebi zacrtali je: “Biti pouzdan partner koji primjenjuje najviše standarde poslovanja i garantuje visok kvalitet usluga.“

Uvjereni smo da  se na ovaj način realno mogu ostvariti i ostali ciljevi:

  • povećanje obima poslovanja,
  • povećanje profita i smanjenje troškova poslovanja,
  • najviši mogući novi zadovoljstva klijenata po obavljenom poslu,
  • Povećanje radne motivacije i životnog standarda zaposlenih, unapređenje njihove kvalifikovanosti, odnosno stručnosti i kompetencija kroz kontinuiranu obuku i edukaciu,
  • uspostavljanje i održavanje dugoročnih, obostrano korisnih odnosa sa dobavljačima svih roba i usluga.

Odgovornost za realizaciju ciljeva imaju svi zaposleni u preduzeću “Knežević Entering“, a posebnu odgovornost snosi uprava preduzeća, uz obavezu poštovanja zakona i propisa kojima se ova oblast uređuje.